Disclaimer


De inhoud van www.atex-nederland.nl is met de grootste zorg samengesteld en we trachten de meest actuele, betrouwbare en correcte informatie weer te geven. Hoewel ATEX-NEDERLAND tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt ATEX-NEDERLAND expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico.


ATEX-NEDERLAND garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer ATEX-NEDERLAND hyperlinks naar andere internetsites (van derden) aanbiedt, betekent dit niet dat ATEX-NEDERLAND altijd de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of in staat voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. ATEX-NEDERLAND aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites, is door ATEX-NEDERLAND niet geverifieerd.

Persoonlijke data

Daar waar een bezoeker gebruik maakt van de mogelijkheden om informatie te verkrijgen of bestellingen te plaatsen, worden de daarbij verzamelde gegevens slechts gebruikt om de bezoeker te voorzien van de gevraagde producten of informatie. Noodzakelijk verzamelde gegevens worden voor zolang als nodig is opgeslagen in een beveiligde omgeving met zeer beperkte toegang.

Ovename van teksten

Op alle teksten en afbeeldingen van deze website rusten rechten, waaronder auteursrecht. Voor overname en/of (gedeeltelijk) gebruik van zowel teksten en/of beeldmateriaal moet je voorafgaand uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te hebben verkregen van ATEX-NEDERLAND. Een verzoek tot het krijgen van voornoemde toestemming voor het gebruik van teksten en/of ander (beeld)materiaal van de website kan je sturen aan ATEX-NEDERLAND via het e-mailadres info@Atex-Nederland.nl

Hoewel deze site zeer zorgvuldig is samengesteld, sluit ATEX-NEDERLAND iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. De gebruiker van de site wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

Alle content, documenten, beschikbaar gestelde illustraties, logo’s, fotomateriaal en overige inhoud van deze website zijn ©ATEX-NEDERLAND en diverse illustratoren, fotografen of partners. Wil je iets van dit (foto)materiaal, illustraties, logo’s of teksten, downloads en overige media gebruiken, neem dan contact op met info@Atex-Nederland.nl.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

ATEX-NEDERLAND is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, door eventuele gebreken, vertraging of andere onvolkomenheden, in het bijzonder voor onvolledigheden, niet actuele of onjuiste informatie op de website dan wel die voortvloeit uit enig gebruik of consultatie van de website. ATEX-NEDERLAND accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, (gevolgen van) het gebruik of verkregen informatie van andere websites en/of informatiebronnen via de op de Website van ATEX-NEDERLAND vermelde buttons of links.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

ATEX-NEDERLAND behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Merkgebruik

Het gebruik van het merk ATEX-NEDERLAND in woord of beeld is uitgesloten voor derden. Het (her)gebruiken en kopiëren van het beeldmerk van ATEX-NEDERLAND en/of ander (beeld)materiaal dat onder meer via de website en/ of Social (media) netwerken, zoals LinkedIn, Facebook, Twitter en YouTube, is gepubliceerd, is ten strengste verboden.