ATEX regelgeving in Nederland

ATEX normen zorgen voor uniformiteit, veiligheid en duidelijkheid 

Op Europees niveau is er besloten de ATEX richtlijnen als uniform te gebruiken voor explosiegevaarlijke apparatuur en werkomgevingen. In Nederland zijn deze richtlijnen ook doorgevoerd in bepaalde wetten. 

De werkgever is namelijk op grond van de Arbowet zelf verplicht een beleid te voeren dat erop gericht is de werknemers te beschermen tegen explosiegevaar. Het Arbeidsomstandighedenbesluit (artikel 3.5 a-f) bevat de bepalingen van de Europese richtlijn 1999/92/EG (ook wel bekend als ATEX 153). De daaraan verbonden risico’s voor de werknemer moeten schriftelijk worden vastgelegd in een zogenaamd explosieveiligheidsdocument, dat minimaal bestaat uit:

 

 • een nadere risicoanalyse;
 • een gevarenzone-indeling;
 • passende technische en organisatorische maatregelen;
 • voorlichting van de werknemers.

Arbeidsomstandighedenbesluit

Zo is het volgende te lezen op de website van de overheid :

 

De gevaren in verband met explosieve atmosferen en de bijzondere risico’s die daaruit kunnen voortvloeien, worden in het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de wet, voor de aanvang van de arbeid en bij iedere belangrijke wijziging, uitbreiding of verbouwing van de arbeidsplaats, de arbeidsmiddelen of het arbeidsproces, in hun geheel beoordeeld en schriftelijk vastgelegd in een explosieveiligheidsdocument.

 

2Bij de beoordeling, bedoeld in het eerste lid, wordt in ieder geval rekening gehouden met:

 

 1. a.de waarschijnlijkheid van het voorkomen en het voortduren van explosieve atmosferen;
 2. b.de waarschijnlijkheid dat ontstekingsbronnen, elektrostatische ontladingen daaronder begrepen, aanwezig zijn, actief worden en daadwerkelijk ontsteken;
 3. c.de aanwezige installaties, de gebruikte stoffen, de processen en hun mogelijke wisselwerkingen;
 4. d.de omvang van de te verwachten gevolgen.

3Bij de beoordeling, bedoeld in het eerste lid, worden tevens ruimten in aanmerking genomen die via openingen verbonden zijn of kunnen worden verbonden met ruimten waar explosieve atmosferen kunnen voorkomen.

4In het explosieveiligheidsdocument zijn ten minste vermeld:

 1. a.een identificatie en beoordeling van de explosierisico’s;
 2. b.de wijze waarop de arbeidsplaatsen en de arbeidsmiddelen, met inbegrip van de alarminstallaties, met de vereiste aandacht voor de veiligheid zijn ontworpen, worden gebruikt of bediend en onderhouden;
 3. c.welke gebieden zijn ingedeeld in zones als bedoeld in artikel 3.5d, vijfde lid;
 4. d.de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de maatregelen, bedoeld in de artikelen 3.5d, 3.5e en 3.5f;
 5. e.indien op arbeidsplaatsen als bedoeld in artikel 3.5b, eerste lid, meerdere werkgevers arbeid doen verrichten, de wijze waarop voldaan is aan artikel 19, tweede lid, van de wet en het doel, de maatregelen en de wijze van uitvoering van de coördinatie, bedoeld in artikel 3.5b, tweede lid.
 

De werkgever is op grond van de Arbowet verplicht een beleid te voeren dat erop gericht is de werknemers te beschermen tegen explosiegevaar.