Explosieveiligheidsdocument opstellen

Hou het explosie veiligheids document ten allen tijd actueel 

Vanaf 2003 moeten organisaties binnen de EU alle richtlijnen volgen om werknemers te beschermen tegen explosiegevaar in ruimtes en plaatsen met een explosieve atmosfeer.

Er wordt gebruik gemaakt van 2 verschillende richtlijnen. Eén is gericht op de veiligheid van het apparaat, terwijl de andere is gericht op de veiligheid van de gebruikers en werknemers. 

ATEX 153 wordt gebruikt voor de werkplek/werkgebied. (Richtlijn 99/92/EG). Hierin wordt beschreven dat het EVD document verplicht is. Deze zijn verder ook opgenomen in de Nederlandse wet van Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbowet). 

In het EVD moet vermeld staan wat de procedure is wanneer er risico’s zijn

EVD

Dit document wat vanuit de ATEX 153 verplicht is omvat de volgende punten:

 • Een goede omschrijving van de werkplekken die aanwezig zijn alsmede van de arbeidsplaats
 • Een tekstuele weergave
 • Een goede plattegrond die volledig up to date is
 • Een goed opgesteld veiligheidsplan
 • Een vluchtplan en redding wegenplan waarin de procedure die men moet volgen omschreven wordt
 • Indien nodig een stroomschema
 • Indien nodig een ventilatieplan
 • Beschrijving van de stoffen die er gebruikt worden in een tekstuele weergave inclusief
  veiligheidsinformatiebladen en de veiligheid technische parameters
 • Een resultaat zijn van de risicobeoordeling (RI&E). 

Hierin bevinden zich de volgende dingen. 

 • Schriftelijke bedrijfsinstructies
 • De gebruiksaanwijzingen die nodig zijn bij de arbeidsmiddelen
 • De beschrijving van de persoonlijke beschermingsuitrusting die gebruikt moet worden door de
  werknemers
 • De bewijzen van kwalificatie
 • Alle documentatie die behoort bij de scholing die de werknemers hebben gehad
 • De beschrijving die behoort bij het werkvergunningsysteem
 • Alle beschrijvingen die behoren bij de intervallen omtrent onderhoud, onderzoek en controle,
 • Een document waar de markering van de plaats aangegeven wordt die explosiegevaarlijk is.
 

Explosieveiligheidsdocument verplicht

Arbeidsomstandighedenbesluit Artikel 3.4c. 

Link: https://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/2022-01-01/#Hoofdstuk3_Afdeling1_Paragraaf2a_Artikel3.5a 

Hierin staat onder andere: 

 • De gevaren in verband met explosieve atmosferen en de bijzondere risico’s die daaruit kunnen voortvloeien, worden in het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de wet, voor de aanvang van de arbeid en bij iedere belangrijke wijziging, uitbreiding of verbouwing van de arbeidsplaats, de arbeidsmiddelen of het arbeidsproces, in hun geheel beoordeeld en schriftelijk vastgelegd in een explosieveiligheidsdocument.

 • 2Bij de beoordeling, bedoeld in het eerste lid, wordt in ieder geval rekening gehouden met:

  • a.de waarschijnlijkheid van het voorkomen en het voortduren van explosieve atmosferen;

  • b.de waarschijnlijkheid dat ontstekingsbronnen, elektrostatische ontladingen daaronder begrepen, aanwezig zijn, actief worden en daadwerkelijk ontsteken;

  • c.de aanwezige installaties, de gebruikte stoffen, de processen en hun mogelijke wisselwerkingen;

  • d.de omvang van de te verwachten gevolgen.

 • 3Bij de beoordeling, bedoeld in het eerste lid, worden tevens ruimten in aanmerking genomen die via openingen verbonden zijn of kunnen worden verbonden met ruimten waar explosieve atmosferen kunnen voorkomen.

 • 4In het explosieveiligheidsdocument zijn ten minste vermeld:

  • a.een identificatie en beoordeling van de explosierisico’s;

  • b.de wijze waarop de arbeidsplaatsen en de arbeidsmiddelen, met inbegrip van de alarminstallaties, met de vereiste aandacht voor de veiligheid zijn ontworpen, worden gebruikt of bediend en onderhouden;

  • c.welke gebieden zijn ingedeeld in zones als bedoeld in artikel 3.5d, vijfde lid;

  • d.de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de maatregelen, bedoeld in de artikelen 3.5d3.5e en 3.5f;

  • e.indien op arbeidsplaatsen als bedoeld in artikel 3.5b, eerste lid, meerdere werkgevers arbeid doen verrichten, de wijze waarop voldaan is aan artikel 19, tweede lid, van de wet en het doel, de maatregelen en de wijze van uitvoering van de coördinatie, bedoeld in artikel 3.5b, tweede lid.

Nog even in het kort: 

In het EVD moet vermeld staan wat de procedure is wanneer er risico’s zijn, waar de plaats in het binnenste installatieonderdeel zich bevindt waar het explosiegevaar aanwezig is maar ook in de omgeving, wat de zone-indeling is in tekstvorm, een tekening van de gevaarlijke zone en de nodige risico’s bij het normaal in bedrijf hebben van de apparatuur, bij buitenwerkingstelling en inwerkingstelling, bij een bedrijfsstoring, bij het reinigen en bij het wijzigen van het product of de procedure. Er moet tevens een beschrijving zijn van de technische maatregelen die genomen worden om het explosiegevaar te voorkomen. Dit bestaat uit de voorzorgsmaatregelen, constructieve maatregelen, de regel- en meettechniek maatregelen en de eisen die gesteld worden aan de arbeidsmiddelen. Als laatste moet er ook een document aanwezig zijn van organisatorische maatregelen die helpen het
explosiegevaar te voorkomen.